Ανθρωπιστικές σπουδές

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 5
Ιστορία 2
Επιλογής
Λατινικά 3
Βιολογία γενικής 2
Μαθηματικά γενικής 2